1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de Garantievoorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Kleine Staarman slechts voor zover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Kleine Staarman, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door Kleine Staarman.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Kleine Staarman binden Kleine Staarman niet dan nadat en voor zover zij door Kleine Staarman schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.

3. Prijzen

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf.
 2. Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden Kleine Staarman niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

4. Levering

 1. Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van Kleine Staarman. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij Kleine Staarman hierbij geen redelijk belang heeft.
 2. Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van Kleine Staarman te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Kleine Staarman gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de zaak aan de koper in rekening te brengen.
 3. De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
 4. Vervoer en verzending van verkochte zaken door Kleine Staarman vindt geheel plaats voor rekening en risico van de koper.

5. Leveringstermijn

 1. Levertijden worden in overleg en bij benadering door Kleine Staarman vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.
 2. In geval van niet tijdige levering is Kleine Staarman niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper Kleine Staarman schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper Kleine Staarman een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

6. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op afstand kan Kleine Staarman de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal, PayPal en creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de koper zullen door Kleine Staarman niet worden opgeslagen. De koper is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper. Kleine Staarman is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de koper betalingen uitvoert.
 2. Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.
 3. Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.
 4. In geval van lid 3 van dit artikel heeft Kleine Staarman binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.
 5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die van incassobureau’s, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen die voor Kleine Staarman verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van € 50,00.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens Kleine Staarman uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van Kleine Staarman.
 2. De koper is niet gerechtigd geleverde zaken zolang deze niet betaald zijn aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
 3. De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

8. Tekortkomingen/klachten

 1. Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de zaak aan Kleine Staarman gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.
 2. Koper dient Kleine Staarman in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
 3. Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan Kleine Staarman te vergoeden.
 4. De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de Garantievoorwaarden.

9. Overmacht

 1. Indien Kleine Staarman geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan Kleine Staarman worden toegerekend indien Kleine Staarman de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Kleine Staarman is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
  • tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
  • oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
  • sabotage, boycot, staking of bezetting;
  • machineschade;
  • diefstal uit de magazijnen;
  • bedrijfsstoornissen;
  • maatregelen van de overheid;
  • slecht weer;
  • blikseminslag;
  • brand.
 2. Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, Kleine Staarman niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan Kleine Staarman naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Gebruik van de zaak

 1. Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door Kleine Staarman voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
 2. Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper Kleine Staarman aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door Kleine Staarman geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is Kleine Staarman nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, Kleine Staarman te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Kleine Staarman rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van Kleine Staarman het factuurbedrag niet te boven gaat.
 2. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
 3. Behoudens voor zover op Kleine Staarman enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper Kleine Staarman tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van Kleine Staarman in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat Kleine Staarman in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
 4. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt Kleine Staarman alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
 5. Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12. Ontbinding

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Kleine Staarman richt, zal de koper te allen tijde eerst Kleine Staarman schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.
 2. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
 3. Indien Kleine Staarman instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
 4. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Kleine Staarman verrichte prestaties en heeft Kleine Staarman onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van Kleine Staarman om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

13. Geschillen

 1. Op alle transacties tussen Kleine Staarman en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 2. De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.